top of page

Sarmaspa.lv - Saimniekapirts.lv konkursa noteikumi

 1. Sarmaspa.lv - Saimniekapirts.lv konkurss ir konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē SIA “KMR Business” reģistrācijas nr.: 53603071411, juridiskā adrese: Jelgava, Sudrabu Edžus iela 15 - 64 – turpmāk Konkursa organizētājs.

 2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.

 3. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

 4. Konkursa norises sākuma datums ir 2024. gada 1. maijs. Konkursa norises beigu datums ir 2024. gada 15. Maijs. Dalības pieteikšana Konkursā: no 2024. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2023. gada 15. Maijam plkst. 23:59.

 5. Lai piedalītos konkursā:

 • Jāspiež "SEKOT" mūsu Instagram kontam! (https://www.instagram.com/saimniekapirts/ )

 • Jāspiež "DALĪTIES" jebkurā no mūsu platformām, uz dotā konkursa ierakstu!

 • Jāatzīmē komentārā  - DRAUGS VAI OTRA PUSE ar, ko gribi doties KOPĀ! 

 • Piekrīt veikt interviju, kas tiktu filmēta pēc Balvas izmantošanas daloties ar savām sajūtām par piedzīvoto un piekrīt, ka safilmētie materiāli var tikt publicēti sociālos tīklos (facebook, tiktok,Instagram un citos), mājaslapās –(sarmaspa.lv un saimniekapirts.lv),  kā  uzņēmuma SIA “KMR Business”  un zīmolu Sarmaspa.lv - Saimniekapirts.lv reklāmas materiāli. (Piekrišanu vajadzēs parakstīt uz vietas uzvarētājam pirms balvas izmantošanas)

6. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu, reģistrācija Konkursā ir bez maksas.

 1. Konkursa norises laikā, Konkursa organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi –

 • vārds, uzvārds - šie dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētājus.

7. Viens Konkursa dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu visā Konkursa laikā.

 • Balvu fonds: Pirts rituāls diviem ar zāļu kublu -www.saimniekapirts.lv  - 280 EUR vērtībā. (Balvas izlietošanas derīguma termiņš  - 18.05.2024-18.06.2024)

8. Izlozes tiks veiktas ar programmatūru -  https://commentpicker.com/

9.Laimētājs tiks publicēts https://www.facebook.com/SarmaspaSaimniekapirts līdz 17.05.2024 plkst. 23.59.

10.Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, ziņu uz FB konktu ar kuru piesekojis un dalījies ar ierakstu, kas norādīts reģistrējoties Konkursam.

11. Uzvarētāji var arī paši sazināties ar Konkursa organizētāja pilnvaroto pusi pa tālruni +37129343178 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu.

12. Balvas varēs saņemt elektroniski E-pastā līdz 2024. gada 30. maijam vai uzreiz “Facebook” veikt rezervāciju uz konkrētu datumu un laiku.  Ja balvu ieguvējs nav izmantojis līdz 18.06.2024 balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Konkursa organizētāja (SIA “KMR Business”) īpašumā. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas.

13. Konkursa dalībnieku iegūtā balva netiek mainītas pret citām balvām, un balvu vērtība skaidrā naudā netiek kompensēta.

14. Ar balvu izmantošanu un saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

15. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Konkursa noteikumiem.

16. Konkursa organizētāji nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

17. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētāja elektroniski uz e-pastu info@sarmaspa.lv līdz 2024. gada 1. augustam ar norādi “Sarmaspa.lv - Saimniekapirts.lv konkurss”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

18. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2024. gada 1. augusta, netiek izskatītas un nerada juridiskas sekas.

19. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

20. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu.

21. Konkursa organizētāja un Konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai

22. šajos Konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.

Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.

bottom of page